Veiligheid

Afvalzorg heeft een sterke focus op veiligheid en houdt zich aan internationale normen en richtlijnen met betrekking tot kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Het doel is om het aantal incidenten op locaties terug te dringen. Meldingen van (bijna-)incidenten, afwijkingen en verbeteropties zijn daarbij zeer nuttig. Die geven immers aan waarop Afvalzorg de aandacht moet richten.

Audits en meldingen

Er hebben in 2015 ten minste vijftig externe auditdagen plaatsgevonden. Afvalzorg heeft alle (ca. vijftig) bestaande certificaten behouden.

In 2015 zijn 36 interne meldingen gerapporteerd, tegenover 42 meldingen het jaar ervoor. Per incidentmelding zijn passende maatregelen getroffen. Op locatie Nauerna nam het aantal geurklachten toe van vier in 2014 naar zeven in 2015. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt om de overlast weg te nemen. Op locatie Zeeasterweg nam het aantal geurklachten juist af, van acht in 2014 naar vier vorig jaar. Op deze locatie heeft een containerbrandje plaatsgevonden. Daarop is adequaat gereageerd door de operationele medewerkers.

Klachtenformulier online

Een verbeterpunt uit het klanttevredenheidsonderzoek 2014 betrof de klachtenprocedure. Die is inmiddels uitgebreid met de optie om klachten door te geven via een online klachtenformulier op de website.

Aandachtspunten voor 2016

In 2016 besteedt Afvalzorg extra aandacht aan:

  • Onderzoek stofbelasting en heroverweging veiligheidsmaatregelen stofbelasting;
  • Evaluatie stand van zaken Risico Inventarisatie & Evaluatie;
  • Uitwerking verbeterpunten uit onderzoeken, incidenten en inventarisaties;
  • Driejaarlijks periodiek medisch onderzoek en uitwerking bevindingen en verbetermogelijkheden;
  • Bewaking veiligheid bij specifieke projecten (o.a. V&G-plannen, luchtmetingen vluchtige stoffen);
  • Voortzetting project verbetering veiligheidscultuur (i.s.m. VA en collega afvalverwerkers);
  • Evaluatie verbetertraject communicatie;
  • Aanpassing en actualisering van beleid en diverse interne richtlijnen (voorschriften);
  • Verbetering externe communicatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu;
  • Verbeteren toegang en veiligheid op de locaties (specifiek op Nauerna).