Visie en missie

Visie

Onze samenleving zal nog voor onafzienbare tijd behoefte hebben aan capaciteit om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met afvalstoffen, ook in de circulaire economie. Een netwerk van duurzame locaties is daarom van groot belang om afval- en grondstoffen veilig en verantwoord terug te winnen, te verwerken en/of (tijdelijk) op te slaan. Onze afvalverwerkingslocaties zijn daar uitermate geschikt voor, onder meer vanwege de adequate milieuvoorzieningen. Transparant beheer en multidisciplinaire benutting van de beschikbare locaties staan daarbij voorop, terwijl ook de kennis van de omgang met afval- en grondstromen cruciaal is. Van belang is dat de ruimte die benut wordt voor afvalverwerking en -bewerking, zijn waarde blijft behouden of zelfs waardevoller wordt. Zo lenen stortlocaties zich uitstekend voor de opwekking van duurzame energie, zoals via stortgasbenutting, windmolens en zonnepanelen. En na gebruik in het kader van afval- en grondstoffenbeheer kunnen locaties op een duurzame wijze worden heringericht tot een veilig landschap voor functies als recreatie, werken en wonen.

Missie

De missie van Afvalzorg komt voort uit de hierboven beknopt beschreven visie. Wij willen (stort)locaties beheren en exploiteren om te voorzien in de behoefte van onze samenleving om afval- en grondstoffen te kunnen terugwinnen, verwerken en/of op te slaan. Vervolgens zetten we ons ervoor in dat locaties – na exploitatie – optimaal kunnen worden benut voor recreëren, werken en wonen. Naast eventueel noodzakelijke milieuvoorzieningen borgen we waardevol toekomstig gebruik door het stortlichaam te verduurzamen, én door de ruimte van de locatie duurzaam vorm te geven. De specialistische kennis die we opdoen tijdens de exploitatie, het beheer, de afwerking en de herinrichting van eigen stortlocaties of stortlocaties van derden zetten we ook elders in, zowel in binnen- als buitenland. In de kern bestaat de missie van Afvalzorg uit het exploiteren van stortlocaties waarmee vervolgens weer mooie, veilige landschappen worden gecreëerd. Wij zijn ons hierbij bewust van onze maatschappelijke rol en onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de omgeving. We streven ernaar om onze locaties op transparante, duurzame wijze te beheren en te benutten, waarbij:

  • afval- en grondstoffen verantwoord worden verwerkt en opgeslagen;
  • het afvallichaam wordt verduurzaamd om het toekomstige milieurisico te minimaliseren;
  • stortlocaties worden heringericht tot functionele, veilige landschappen.