Incidentele posten versterken de positieve uitkomst van de bedrijfsactiviteiten

Afvalzorg staat er financieel gezond voor. Er is een sterke verbetering gerealiseerd van het bedrijfsresultaat ten opzichte van 2014. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat is gestegen van € 1,4 miljoen in 2014 naar € 3,6 miljoen in 2015. De meest opvallende ontwikkeling betreft de flinke toename van de aanvoer van te storten stromen. De overige activiteiten bleven in 2015 qua omzet per saldo op een vergelijkbaar niveau als het voorgaande jaar.

In de geconsolideerde resultatenrekening nam het bedrijfsresultaat toe van € 0,8 miljoen naar € 13,8 miljoen. Deze enorme stijging danken we voor een groot deel aan incidentele posten van circa € 10,2 miljoen.

In de opbrengsten 2015 zitten eenmalige posten van circa € 6,9 miljoen. Een voorschot van € 5,6 miljoen op de terugbetaling van te hoge doelvermogens is daarbij vermeldenswaard. De kosten worden eenmalig beïnvloed door een negatieve dotatie (vrijval) aan de voorzieningen van € 4,0 miljoen. Hiertegenover staan eenmalige kosten met een omvang van € 0,7 miljoen.

Het financieel resultaat bleef met € 8,9 miljoen (negatief) fors achter ten opzichte van 2014 met € 3,7 miljoen (negatief). Dit komt door de lage renteniveaus op de financiële markten en ons prudente beleggingsbeleid waarbij we zeer veel belang hechten aan vermogensbescherming. Lage renteniveau’s betekent niet alleen lagere beleggingsopbrengsten maar ook een noodzaak om de voorzieningen te verhogen. Afvalzorg behaalde in 2015 een beleggingsresultaat van € 1,1 miljoen en bleef daarmee € 5,7 miljoen achter bij 2014.

Ons adequaat eigen vermogen en onze toereikende voorzieningen voor langlopende verplichtingen, in combinatie met een positieve bedrijfsexploitatie, geven Afvalzorg het volle vertrouwen voor de toekomst.

Bekijk het financiële jaarverslag 2015.