Planet

Afvalzorg wil de impact van haar activiteiten op het milieu zo veel mogelijk beperken. In het Meerjarenprogramma Energie formuleren we het streven om onze methaanemissies te reduceren en ons energieverbruik te beperken en vergroenen. Het doel is om onze eigen CO₂-uitstoot in 2020 met 75 procent te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2008. Daarnaast stimuleert Afvalzorg de reductie van stortgasemissies bij derden, in binnen- en buitenland.

CO₂-uitstoot verminderen

Bij de start van het Meerjarenprogramma Energie formuleerden we het streven om de CO₂-emissie in 2020 met 50 procent te verminderen ten opzichte van de nulmeting in 2008. Halverwege de rit is die doelstelling aangescherpt tot 75 procent. We kijken hierbij alleen naar de afname als gevolg van de extra maatregelen die we nemen om onze carbon-footprint te verlagen. De ‘gratis’ reductie, die ontstaat doordat stortplaatsen van Afvalzorg ieder jaar minder methaan produceren, rekenen we niet mee.

Stortgas benutten

Veruit het belangrijkste deel (96%) van onze carbon-footprint wordt veroorzaakt door de uitstoot van methaan (stortgas) vanaf de stortlocaties. Andere emissiebronnen zijn benzine- en dieselverbruik (1%) en elektriciteit- en aardgasverbruik (3%). Onze inspanningen concentreren zich op het onttrekken en benutten van stortgas. Daar valt immers de meeste milieuwinst te behalen. Zo gebruiken we stortgas voor de verwarming van kantoorpanden en voor de energieproductie in warmtekrachtkoppelingen. Verder is in 2015 is een aantal nieuwe projecten gestart gericht op het opwekken van wind- en zonne-energie op stortlocaties. Daarnaast zetten we onze expertise op stortgasgebied en emissiereductie in op stortplaatsen van derden, ook in het buitenland. In 2015 zijn we bijvoorbeeld enkele projecten gestart in Spanje.

Afvalzorg verwacht in 2020 een emissiereductie te kunnen realiseren van 81 procent ten opzichte van 2008. Naar verwachting zal ook de Introductie Duurzaam Stortbeheer hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Afvalzorg is partner van MVO Nederland.