Performance

Afvalzorg houdt zich bezig met afvalverwerking. Voor zover dit mogelijk is bewerken en recyclen we afvalstromen. Als recycling geen optie is, zorgt Afvalzorg voor het ‘vangnet’ van de afvalsector: het veilig en verantwoord storten van afval.

Marktleider storten

Afvalzorg is al jarenlang marktleider in Nederland op het gebied van storten en houdt die positie ook in 2015. Tegelijkertijd zoekt Afvalzorg voortdurend naar innovatieve methodes om afval te recyclen. We hebben een sterke positie verworven in de afzet van traditioneel opgewerkte bodemas als IBC-bouwstof. Op locatie Nauerna zijn we daarnaast gestart met de bouw van een bewerkingsinstallatie die het wassen van grote hoeveelheden bodemas mogelijk zal maken. Het grootschalig toepassen van dit procédé zal een schoon product opleveren.

Lager belastingtarief

Het volume stortafval is iets gegroeid ten opzichte van 2014. Dit komt mede door de heropening in 2015 van locatie Nauerna. De verbetering op de huizenmarkt leidt daarnaast tot het op de markt komen van nieuwe saneringsprojecten. Nauerna kan van haar unieke positie aan het Noordzeekanaal gebruikmaken om afval van deze projecten per schip te ontvangen. Verder is het belastingtarief op te storten en te verbranden afvalstromen verlaagd van € 17,00 per ton in 2014 naar € 13,00 per ton in 2015. Hierdoor nam de druk om stortafval in het buitenland te verwerken iets af.