Geconsolideerde balans

(voor resultaatbestemming in duizenden euro’s)

ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014
Vaste activa
Immateriële vaste activa 3.537 4.048
Materiële vaste activa 16.878 17.272
Financiële vaste activa 106.861 102.234
Totaal vaste activa 127.276 123.554
Vlottende activa
Voorraden 100 38
Vorderingen 10.187 10.462
Liquide middelen 25.403 24.487
Totaal vlottende activa 35.690 34.987
Totaal activa 162.966 158.541
PASSIVA 31-12-2015 31-12-2014
Groepsvermogen 49.631 46.005
Aandeel derden 255 272
Voorzieningen 95.999 91.073
Langlopende schulden 2.780 2.257
Kortlopende schulden 14.301 18.934
Totaal passiva 162.966 158.514